ข่าว สอศ.

 อาชีวะไทย – จีน แลกเปลี่ยนนักศึกษา สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาชีพ

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบให้วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน  กับ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีนักศึกษาจีนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 34  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและครูของทั้งสองประเทศได้รับการพัฒนาทางด้านภาษา วัฒนธรรม  สามารถปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันได้   โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาชีพเชิงช่างของทั้งสองฝ่าย ทั้งในเรื่องวิศวกรรม สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนได้เข้ารับการอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามความสนใจและความถนัดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ไห่ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาอาชีวศึกษาไทย จำนวน 44 คน เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ณ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยจะเน้นการเรียนรู้และฝึกทักษะวิชาชีพด้านช่าง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การเรียนรู้และการฝึกทักษะการสร้างและบังคับหุ่นยนต์ การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลที่นำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ และวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะนำมาซึ่งการสร้างมาตรฐานอาชีวศึกษา พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาชีพให้กับอาชีวศึกษาไทยมากขึ้น  เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีความพร้อม มีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรม    ใหญ่ ๆ ที่พัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย


ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย – จีน ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 78 คน เข้าพบ และได้ให้โอวาท ให้ข้อแนะนำในการเรียน และกล่าวถึงความร่วมมือที่จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งด้านอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศ ที่สำคัญมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาของทั้งสองประเทศ จะได้รับการพัฒนาให้มีความต่อเนื่องซึ่งอาจจะต้องมีความร่วมมือและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหลังจากจบการศึกษาแล้ว


กลุ่มประชาสัมพันธ์  4  กันยายน  2560