ผู้บริหาร

                                    
 
 
 
 
      
นายประชา  ฤทธิผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด


นายยุทธพันธ์   โคตรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร 
                      
       นางสาวดวงเนตร      จันทร์สุวรรณ 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 
 นายสมโรจน์    พลายงาม
 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา